แบบประเมิน1.2566 กีนา.pdf

อ่านออก เขียนได้

แบบทดสอบที่1

รายชื่อ

https://www.youtube.com/watch?v=0Ik96wfuOyA